خوش آمدید ثبت نام كاربر

 

   کمينه

هیچ شکی نیست که ردپا و آثار رشته های علوم پایه از جمله آسیب شناسی، بافت شناسی و جنین شناسی درتمامی شاخه های دندانپزشکی قابل دیدن است. از طرفی قرابت و نزدیکی این رشته ها به تخصص های پزشکی و ایفای نقش پل ارتباطی بین آنان و رشته دندانپزشکی، اهمیت توجه به رشته های مادر را بیش از پیش آشکار میسازد. از سویی دیگر بهره مندی از این رشته جز با تعامل تنگاتنگ با سایر شاخه های دندانپزشکی امکانپذیر نمیباشد. از این رو بر آن شدیم تا دومین کنگره آسیب شناسی دهان، فک و صورت ایران را با تکیه بر تعامل با تمامی شاخه های تخصصی دندانپزشکی و حمایت پیش قراولان بخش درمان یعنی دندانپزشکان عمومی برگزار کنیم.

بدیهی است که به خاطر خواهیم داشت که تثبیت موقعیت و موفقیت این رشته جز با حمایت همه جانبه بنیانگزاران و پیشکسوتانی همچون جناب دکتر اسمائیل یزدی امکانپذیر نبود.

کوتاه سخن اینکه حضور گرم شما عزیزان را در این کنگره به انتظار نشسته، دست همکاری به سویتان دراز می کنیم.

 

با احترام

دکتر محمد اسلامی

 رییس دومین کنگره آسیب شناسی دهان، فک و صورت ایران

 

<