خوش آمدید ثبت نام كاربر

 

   کمينه
رییس کنگره: دکتر محمد اسلامی
دبیر علمی: دکتر فاطمه مشهدی عباس

دبیر اجرایی: دکتر آرش خالق جو
مسئول کمیته نمایشگاهها: دکتر عباسعلی پایدار
مسئول کمیته دانشجویی: دکتر پوریا مطهری
مسئول امور مالی: دکتر مهدی عاشوری
مسئول کمیته پشتیبانی و تدارکات: دکتر سودابه سرگلزایی

مسئول کمیته ثبت نام: دکتر پویان امینی شکیب
مسئول کمیته بازاموزی:
دکتر لیلی مهرداد
مسئول کمیته کارگاهها: دکتر صدیقه رهرو تابان
مسئول کمیته پوستر: دکتر پوپک معصومی
مسئول کمیته انتشارات: دکتر سیامک شایان امین

مسئول کمیته امور اجرایی پانل ها: دکتر ندا کارگهی

مسئول کمیته سمعی و بصری: دکتر آرش زاهدی

قائم مقام کمیته نمایشگاه: دکتر امیر عزمی

دبیرخانه: خانم تیدا یوسفی

 

<