خوش آمدید ثبت نام كاربر

 

همایش فصلی انجمن -28 شهریور 1398 -دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

برنامه نشست فصلی انجمن آسیب شناسی دهان و فک و صورت (28 شهریور 1398)

ارائه گزارش کنگره آسیب شناسی دهان و فک و صورت  1398      سرکارخانم   دکتر بقائی 

ارائه پیش نویس منشور اخلاقی انجمن                                          سرکار خانم دکتر قربانپور

 

معرفی مرکز ذخایر ملی ژنتیک ایران و نحوه همکاری با گروه

آسیب شناسی دهان و فک و صورت                                                     آقای روح اله آهونبر                                         

                                                                       استراحت و پذیرایی

ارائه موارد جالب آسیب شناسی دهان و فک و صورت 

               خانم دکترسمیرا درخشان          پیت فالهای تشخیصی در ضایعات فکی
             خانم  دکتر ساعده عطارباشی  بحث چالش انگیز در اپیتلوئید سارکوما یا سارکوما کارسینوما
               خانم دکتر مائده قربانپور         نکات جالب تشخیصی در ادنتوژنیک گاست سل تومور    
     
                                                                                                                                                                                  

                                     

                                                                                                                    


 

 

 
توقف

 

<