خوش آمدید ثبت نام كاربر

 

   کمينه
اعضای دوره اول:
اعضای دوره دوم:
اعضای دوره سوم:


اعضای دوره چهارم هییت مدیره انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت:
دکتر محمد اسلامی
دکتر فاطمه مشهدی عباس
دکتر عباسعلی پایدار
دکتر آرش خالق جو
دکتر فاطمه شاهسواری

اعضای علی البدل:
دکتر لیلی مهرداد
دکتر صدیقه رهرو تابان

بازرس:
دکتر اقدس فروزنده
بازرس علی البدل:
دکتر نسیم تقوی

اعضای دوره پنجم هییت مدیره انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت:

دکتر فاطمه مشهدی عباس (رییس)
دکتر صدیقه رهرو تابان (دبیر)
دکتر مهدی عاشوری (خزانه دار)
دکتر سودابه سرگلزایی
دکتر آرش خالق جو

بازرس:
دکتر فرشته بقایی


اعضای علی البدل:
دکتر یوسف جانباز
دکتر پوپک معصومی

بازرس علی البدل:
دکتر نکیسا ترابی نیا

اعضای دوره ششم هیات مدیره انجمن آسیب شناسان فک ،دهان و صورت
شروع:97/7/8   الی   1400/7/8

دکتر دنیا صدری (رییس هیات مدیره)
دکتر غلامرضا جهانشاهی (نایب رییس و دبیر انجمن)
دکتر مژگان قاضی (خزانه دار)
دکتر پویان امینی شکیب 
دکتر سودابه سرگلزایی

بازرس
دکتر پوریا مطهری                                                                                       

                                                           


                               

                                       


     
    

                                  
                                                     


                                                                  

<